Osnovni podaci

Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Srbijašume" Beograd

Bulevar Mihajla Pupina 113, 11070 Novi Beograd

Agencija za privredne registre, Beograd, rešenje DB 3327/2005 od 28. februara 2005. godine

Podaci o prethodnoj registraciji:

Broj registarskog uloška: 1-20624-0, Trgovinski sud u Beogradu

PIB: 100002820

Broj tekućeg računa: 160-8863-65, 205-14313-23

Matični broj: 07754183

Pretežna delatnost: 0210

Naziv delatnosti: Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti

Podaci o osnivaču: Skupština Republike Srbije - Odluka br. PR. 101 od 29. jula 1991. godine

Sredstva kojim raspolaže Javno preduzeće "Srbijašume" su u državnoj svojini.

Organi upravljanja JP "Srbijašume" su direktor i Nadzorni odbor.

Radom JP "Srbijašume" rukovodi direktor.

Nadzorni odbor JP "Srbijašume" ima pet članova, od kojih četiri člana imenuje država, a jednog imenuje preduzeće.