Рибарство

На основу Закона о рибарству ("Сл. гласник РС", број 128/2014) ЈП "Србијашуме" Београд поверена су на управљање - коришћење следећа рибарска подручја:

1. РП "Србија-запад", део риболовне воде реке Саве од 128-94 км и од 50-0 км, вода реке Дунав од 1187-1150 км, као и каналске мреже хидромелиорационог система "Галовица" и "Панчевачки рит".

2. РП "Србија-исток", део Дунава од 941-845 км (ушће Тимока), као и воде реке Нишаве од бугарске границе до бране у Сићеву и језера Крупачко, Дивљанско и Суковско.

На основу чл. 9. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда ("Сл. гласник РС", број 128/2014) поверено је на привремено управљање на годину дана (2015) РП део "Србија-југозапад":

3. РП "Србија-југозапад", водоток реке Западна Морава до саставка Моравице и Ђетиње до места Катрга, односно административне границе Града Чачка и Града Краљева, Моравице, Ђетиња, Ношница, Голијска, Будожељска, Лучка, Грабовачка, Велики Рзав, Мали Рзав, Катушница, Бела река, Селачка река, Сушица, Раковица, Бјелица, Црни Рзав, Бели Рзав, Обудовица, Ибар од административне границе са АП Косово до места Баре, Рудница, Јошаничка, Љутска, Рашка, Каменица, Чемерница, Дичина, Лим, Милешевска, Бистрица, Кратовска, Саставкиња, Црна Река, Бистрица, Видрењак, језера Златибор, Врутци и Голи Камен и свих осталих притока наведених река и других природних или вештачких риболовних вода које су у границама водотокова наведених река.

4. По основу старатељства над заштићеним природним добрима, ЈП "Србијашуме" корисник је следећих рибарских подручја: "Јелашничка клисура", "Сићевачка клисура", "Лептерија-Сокоград", "Лазарев кањон", "Голија" и "Стара планина".

Управљање рибарским подручјем врши се на основу Програма унапређења рибарства и Годишњег програма газдовања рибарским подручјем. Програмима су дефинисане мере које је корисник обавезан да реализује у циљу што одговорнијег и квалитетнијег газдовања рибљим фондом.

ЈП "Србијашуме" управљање рибарским подручјем организовало је на терену преко следећих шумских газдинстава: ШГ "Борања" Лозница, ШГ "Београд" Београд, ШГ "Пирот" Пирот, ШГ "Ниш" Ниш, ШГ "Тимочке шуме" Бољевац, ШГ "Голија" Ивањица, ШГ "Пријепоље" Пријепоље и ШГ "Ужице" Ужице.

Поред стално ангажоване рибочуварске службе, ЈП "Србијашуме" ангажоваће и рибочуваре-волонтере у складу са Правилником о условима и начину организовања рибочуварске службе, обрасцу рибочуварске легитимације и изгледу рибочуварске значке ("Сл. гласник РС", број број 7/2010).

Шта мора да има рекреативни риболовац

1. Рекреативним риболовом може да се бави лице на основу дозволе за обављање рекреативног риболова. Дозволу за рекреативни риболов за календарску годину (годишња дозвола), за један дан (дневна дозвола), односно за више дана, а највише до седам дана (вишедневна дозвола) издаје корисник.

Годишња дозвола за рекреативни риболов важи на свим риболовним водама Републике Србије, осим на рибарском подручју на риболовним водама у заштићеном подручју.

Корисник издаје годишњу дозволу за рекреативни риболов у јединицама локалне самоуправе које су наведене у уговору о уступању на коришћење рибарског подручја.

Годишњу дозволу за рекреативни риболов лице купује у месту пребивалишта или боравишта, осим дозвола за риболов у заштићеном подручју. Корисник издаје дневну и вишедневну дозволу за рекреативни риболов за риболовне воде које су му уступљене на коришћење. За рибарско подручје на риболовним водама у заштићеном подручју, дозволе издаје управљач заштићеног подручја. Дозвола за рекреативни риболов у заштићеном подручју може се користити само на рибарском подручју за које је издата.

2. Риболовац је дужан да води евиденцију о улову, на јединственом Обрасцу (Е-1). Евиденцију улова риболовац доставља кориснику на крају текуће године. Корисник не може издати дозволу за текућу годину риболовцу који није доставио евиденцију улова за претходну годину.

За све информације, примедбе, сугестије: ribarstvo@srbijasume.rs