Рибарство

На основу Закона о рибарству ("Сл. гласник РС", број 36/09) ЈП "Србијашуме" Београд поверена су на управљање - коришћење следећа рибарска подручја:

  1. РП "Србија-запад", део риболовне воде реке Саве од 128-94 км и од 50-0 км, вода реке Дунав од 1187-1150 км, као и каналске мреже хидромелиорационог система "Галовица" и "Панчевачки рит".
  2. РП "Србија-исток", део Дунава од 941-845 км (ушће Тимока), као и воде реке Нишаве од бугарске границе до бране у Сићеву и језера Крупачко, Дивљанско и Суковско.
  3. По основу старатељства над заштићеним природним добрима, ЈП "Србијашуме" корисник је следећих рибарских подручја: "Јелашничка клисура", "Сићевачка клисура", "Лептерија-Сокоград", "Лазарев кањон", "Голија" и "Стара планина".

"Списак рибочувара РП "Србија-исток", "Србија-запад" и Стара планина

Управљање рибарским подручјем врши се на основу Средњорочног програма унапређења рибарства и Годишњег програма газдовања рибарским подручјем. Програмима су дефинисане мере које је корисник обавезан да реализује у циљу што одговорнијег и квалитетнијег газдовања рибљим фондом.

ЈП "Србијашуме" управљање рибарским подручјем организовало је на терену преко следећих шумских газдинстава: ШГ "Борања" Лозница, ШГ "Београд" Београд, ШГ "Пирот" Пирот, ШГ "Ниш" Ниш, ШГ "Тимочке шуме" Бољевац, ШГ "Столови" Краљево, ШГ "Голија" Ивањица и ШГ "Шумарство" Рашка.

Поред стално ангажоване рибочуварске службе, ЈП "Србијашуме" ангажоваће и рибочуваре-волонтере у складу са Правилником о условима и начину организовања рибочуварске службе, обрасцу рибочуварске легитимације и изгледу рибочуварске значке ("Сл. гласник РС", број број 7/2010).

Шта мора да има рекреативни риболовац

1. Чланску карту, коју издаје дистрибутер

2. Образац E1 (образац евиденције улова), издаје корисник

За све информације, примедбе, сугестије: ribarstvo@srbijasume.rs