Upravni odbor

Upravni odbor ima 11 članova, pet članova imenuje se od predstavnika JP "Srbijašume".

Upravni odbor obavlja sledeće poslove predviđene Zakonom i Statutom preduzeća:

 • utvrđuje poslovnu politiku, donosi Statut i odluku o usvajanju plana razvoja i programa rada,
 • odlučuje o promeni delatnosti, sedišta i statusnim promenama JP "Srbijašume",
 • odlučuje o osnivanju novih preduzeća,
 • usvaja izveštaje o poslovanju preduzeća, periodične obračune i godišnji obračun,
 • odlučuje o raspodeli dobiti,
 • donosi investicione odluke,
 • donosi osnove, druge planove i programe gazdovanja šumama,
 • vrši i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Članovi Upravnog odbora JP "Srbijašume":

 1. Miloš Srećković, predsednik
 2. Radoslav Milojević, član
 3. Saša Radulović, član
 4. Duško Jovičić, član
 5. Gojko Čolić, član
 6. Miljan Ranđelović, član
 7. Dragan Dubljanin, član
 8. Đuro Gvozdić, član
 9. Milan Stojanović, član
 10. Tihomir Murić, član
 11. Brano Vamović, član