Шумски фонд Републике Србије и ЈП "Србијашуме"

Србија се сматра средње шумовитом земљом. Од укупне површине њене територије, 29,1% (у Војводини 7,1%, а у средишњој Србији 37,6%) налази се под шумом (према Националној инвентури шума Републике Србије, 2009).

Шумовитост је, у односу на глобални аспект блиска светској која износи 30%, а знатно је нижа од европске која достиже 46% (2000). Увећање шумовитости у односу на референтну 1979. годину износи 5,2%, што је свакако имало позитиван утицај на стање и квалитет животне средине у целини. У односу на број становника шумовитост износи 0,3 ха по становнику (у Русији је 11,11 ха по становнику, Норвешкој 6,93 ха, Финској 5,91 ха, БиХ 1,38 ха и Хрватској 1,38 ха).

Укупна површина шума у Србији износи 2.252.000 ха. Од тога у државном власништву је 1.194.000 ха или 53%, а у приватном власништву 1.058.387 ха или 47%.

ЈП "Србијашуме" Београд управља, односно газдује државним шумама и шумским земљиштем на површини 889.691,19 ха и обавља стручне послове у шумама сопственика на површини 1.149.762,00 ха (стање 31.12. 2014. године).


Структура укупне површине


Шуме, шумске културе и шумско земљиште (ха)
Остало земљиште (ха)
Заузећа (ха)
Укупна површина (ха)
842.559,02
45.717,98
1.414,19
889.691,19

Структура шума и шумског земљишта


Шуме (ха)
Шумске културе (ха)
Шумско земљиште (ха)
Укупна површина (ха)
748.196,40
18.716,67
75.645,95
842.559,02

Шумски фонд


Површина под шумом - обрасло земљиште (ха)
Укупна дрвна запремина (м3)
Просечна дрвна запремина (м3/хa)
Укупан запремински прираст (м3)
Просечан запремински прираст (м3/хa)
Планирани принос - 10 година (м3)
767.089,11
128.693.994
167,8
3.442.382
4,5
20.033.617